Splošni pogoji poslovanja

družbe Lesnina oblikovanje kovin d.o.o., Rudnik III/2, 1000 Ljubljana z dne  1. 12. 2019

 1. UVODNA DOLOČILA

 

 1. člen

S temi splošnimi pogoji se ureja sodelovanje med družbo Lesnina oblikovanje kovin d.o.o.(v nadaljevanju Lesnina OK), Rudnik III/2, Ljubljana in njenimi podizvajalci. S podpisom podizvajalske pogodbe podizvajalec izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja kot sestavnega dela podizvajalske pogodbe. Posamezna določila teh splošnih pogojev lahko pogodbeni stranki spremenita ali omejita samo z izrecnim določilom v podizvajalski pogodbi.

 1. člen

Podizvajalec s podpisom podizvajalske pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča. Šteje se in se pogodbeni stranki strinjata, da se datum podpisa podizvajalske pogodbe šteje za dan, ko je bil podizvajalec uveden v delo.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno, v skladu s projektom in gradbenim dovoljenjem ter v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili naročnika, nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo tehničnega pregleda in izdajo uporabnega dovoljenja.

Podizvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu. Dodatna dela morajo biti pisno naročena s strani naročnika. Dodatna dela se obračunajo po enotnih cenah iz potrjenega ponudbenega predračuna. V kolikor cene za tovrstna dela niso določene v ponudbenem predračunu, pogodbeni stranki določita ceno na podlagi kalkulativnih elementov podizvajalca, ki jih vsebuje ponudbeni predračun. Za dodatna dela velja enak popust, kot je bil dogovorjen za dela po pogodbi. Pogodbeni stranki sta dolžni skleniti aneks k tej pogodbi ali pisno naročilo pred začetkom izvedbe del, ki bo opredelil dodatna dela in njihovo ceno.

 1. POGODBENA VREDNOST
 1. člen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »ključ v roke«:

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni vrednosti je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, varnosti pri delu, dokumentacijo in načrte z vrisanimi spremembami Projekta za izvedbo (PZI) za izdelavo Projekta izvedenih del (PID), sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.

Kadar je cena določena s klavzulo »ključ v roke« so v ceni zlasti všteti naslednji stroški:

 • stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,
 • stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev,
 • stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode po 14. členu Gradbenega zakona (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) za vse običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
 • vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbišču,
 • stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu in na sosednjih objektih,
 • stroški finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,
 • stroški izdelave tehnoloških načrtov za izvedbo del, stroški prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali dopolnitve obstoječe projektne dokumentacije ali zaradi zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,
 • stroški postavitve delovnih pripomočkov,
 • stroški taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,
 • stroški deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008 s spremembami in dopolnitvami),
 • stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,
 • stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,
 • stroški rednega čiščenja javnih cest oziroma javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oziroma javnih površinah,
 • stroški dokumentacije in vseh potrebnih poročil za tehnični pregled v treh izvodih.

Podizvajalec se zavezuje, da bo za pogodbeno ceno izvedel vsa dela za izgradnjo in uporabo objekta, ki je predmet pogodbe.

Dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Vpliv spremenjenih okoliščin na spremembo cene je izključen. Uporaba 655. člena OZ je izključena.

 1. člen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »dejanske količine in fiksne enotne cene«:

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.

V enotni ceni so zlasti všteti naslednji stroški:

 • stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,
 • stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev,
 • stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode po 14. členu Gradbenega zakona (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) vse običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
 • vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbišču,
 • stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu in na sosednjih objektih,
 • stroški finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,
 • stroški izdelave tehnoloških načrtov za izvedbo del, stroški prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali dopolnitve obstoječe projektne dokumentacije ali zaradi zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,
 • stroški postavitve delovnih pripomočkov,
 • stroški taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,
 • stroški deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008 s spremembami in dopolnitvami),
 • stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,
 • stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,
 • stroški rednega čiščenja javnih cest oziroma javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oziroma javnih površinah,
 • stroški dokumentacije in vseh potrebnih poročil za tehnični pregled v treh izvodih.

Vpliv spremenjenih okoliščin na spremembo cene je izključen.

Uporaba 655. člena OZ je izključena.

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL

 1. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na osnovi s strani vodje gradbišča naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvršenih količinah – gradbene knjige, izvršenih do 25. dne v obračunskem mesecu, in enotnih cen iz pogodbenega predračuna.

Podizvajalec pred dostavo situacije na naslov naročnika dostavi predlog situacije vodji gradbišča naročnika v pregled. Vsaka situacija mora vsebovati ime in priimek osebe, ki jo je sestavila in mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali od njega pooblaščene osebe in ožigosana.  Vodja gradbišča naročnika je dolžan predlog prejete situacije  pregledati ter jo z morebitnimi popravki ali dopolnitvami vrniti podizvajalcu, ki naročniku na tej podlagi pošlje čistopis situacije, ki jo mora podizvajalec dostaviti na naslov naročnika do 5. dne naslednjem v mesecu. Za datum prevzema se šteje prevzemni žig na vložišču naročnika oziroma prevzem v skladu z internimi akti naročnika. V primeru, da podizvajalec ne izstavi mesečne ali končne situacije najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu, naročnik plača izvršena dela v roku zapadlosti, ki je 30 (trideset) dni daljši od dogovorjenega roka. Podizvajalec se zavezuje, da bo hkrati dostavil situacijo tudi v elektronski obliki v strukturi in formatu (do nadaljnjega excel datoteka z delujočimi formulami), ki ga predpiše naročnik na elektronski naslov: info@lesnina-ok.si ali na drugem elektronskem mediju na naslov naročnika.

Situacija, ki ni izstavljena na način iz prejšnjega odstavka ter ni v skladu z zakonom o DDV-ju in ji ni bil priložen zapisnik o opravljenih delih, se ne prizna oziroma se kot nepopolna zavrne.

Zaradi zamude s plačilom posamezne situacije podizvajalec ni upravičen zaustaviti izvajanja del.

Ne glede na ostale določbe teh pogojev je naročnik upravičen brezobrestno zadržati izplačilo zapadlih situacij v primeru kršitve katerekoli določbe podizvajalske pogodbe do odprave kršitve.

V primeru, da podizvajalec preko naročnika oziroma od naročnika nabavlja material, mora na naslov naročnika skupaj z Zapisnikom o opravljenih delih in situacijo, dostaviti tudi kopije vseh podpisanih dobavnic za pretekli mesec, ki so izpolnjene v skladu z nabavnim naročilom (s tiskanimi črkami zapisano ime in priimek prevzemnika dobavljenega materiala ter lastnoročni podpis prevzemnika dobavljenega materiala). V kolikor podizvajalec ne bo dostavil dobavnic v skladu z določbami tega člena, naročnik računa oziroma situacije ni dolžan plačati.

 1. FINANČNA ZAVAROVANJA

 

 1. člen

Pri vsaki situaciji naročnik zadrži znesek v višini 10% potrjene situacije, do končnega prevzema pogodbenih del s strani investitorja in do predložitve zavarovanja za čas garancijske dobe, skladno z dogovorom v podizvajalski pogodi. Zadržani znesek se ne obrestuje.

V primeru nominacije in neposrednih plačil s strani investitorja podizvajalcu, slednji soglaša, da v primeru, če naročniku po tej pogodbi ne izroči pogodbeno dogovorjenega finančnega zavarovanja za čas garancijske dobe, morebitna zadržana sredstva po potrjenih situacijah oziroma računih, investitor v celoti izplača neposredno naročniku po tej pogodbi, kateremu bodo služila kot nadomestilo za neizročeno finančno zavarovanje za čas garancijske dobe.

 1. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti veljavno še 60 dni po prevzemu pogodbenih del s strani investitorja oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V kolikor je finančno zavarovanje predloženo, pa ni ustrezno, se šteje, da ni bilo predloženo.

 1. člen

Naročnik je upravičen zadržati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji poleg že zadržanih sredstev iz 6. člena, četudi prejme bianco menico ali izvršnico kot finančno zavarovanje, če ima podizvajalec blokiran transakcijski račun ali če je dlje časa plačilno nesposoben ali trajno nelikviden. Naročnik lahko v takem primeru tudi ponovno zadrži že sproščena sredstva.

Naročnik je upravičen zadržati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji poleg že zadržanih sredstev iz 6. člena tudi, če podizvajalec ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja iz 6. člena pogodbe vse do izročitve le-tega.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta ali količina, mora podizvajalec predložiti v roku 10 dni od sklenitve aneksa k podizvajalski pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

 1. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del naročnik vnovči za poplačilo:

- stroškov, ki mu nastanejo zaradi kršitve pogodbe s strani podizvajalca, ker svojih obveznosti do naročnika ni izpolnil skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (stroški nadomestnih izvajalcev, stroški odprave napak, režijski stroški naročnika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v višini 30 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroškov materiala, odškodnin, ki jih je plačal namesto izvajalca in stroškov zaradi uveljavitve teh odškodnin, npr. zaradi poškodb delavcev podizvajalca, itd.)

- v drugih primerih, ko to določajo ti splošni pogoji in podizvajalska pogodba.

 1. člen

V kolikor podizvajalec naročniku najpozneje v 10 dneh od podpisa končnega obračuna ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in znesek, ki ga dobi z unovčenjem, zadrži do poteka garancijske dobe in z njim poplača odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor jih ne odpravi podizvajalec.

Po preteku garancijske dobe se preostali znesek, ki ni bil porabljen za odpravo napak, brezobrestno vrne podizvajalcu.

 1. PREPOVED ODSTOPA TERJATEV
 1. člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da podizvajalec svoje terjatve do naročnika, ki bi izhajala iz konkretnega pogodbenega razmerja, ne bo prenesel na drugega brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da kljub zgornji določbi to stori, mu je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 15% tako prenesene terjatve. Pogodbena kazen zapade v plačilo z dnem sklenitve pogodbe o odstopu terjatve.

 1. POGODBENI ROKI

 

 1. člen

Skladno s terminskim planom naročnika je podizvajalec dolžan začeti, dokončati in predati s podizvajalsko pogodbo prevzeta dela.

Podizvajalec se obveže pričeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo. Terminski plan naročnika se šteje za sestavni del podizvajalke pogodbe

Podizvajalec je dolžan naročnika mesečno obveščati o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Podizvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti oziroma  seznaniti z   morebitnimi razlogi, ki ovirajo  napredovanje del  skladno s terminskim planom. Obvestila morajo biti pisna.

Za dokazovanje rokov se upoštevajo vpisi v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le s sklenitvijo aneksa k podizvajalski pogodbi.

 1. člen

Podizvajalec lahko pri naročniku naroči dobavo materiala, potrebnega za dosego pogodbenih rokov po tej pogodbi, če je ogrožen fazni ali končni rok in obstaja nevarnost, da pogodbene obveznosti ne bodo izpolnjene v pogodbenih rokih zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma nepravočasne dobave materialov s strani direktnih podizvajalčevih dobaviteljev na gradbišče naročnika.

V primeru, da podizvajalec ne izvrši dejanja iz prejšnjega odstavka in je še vedno ogrožen fazni ali končni rok, oziroma obstaja nevarnost, da pogodbene obveznosti ne bodo izpolnjene v pogodbenih rokih, lahko naročnik sam, v imenu podizvajalca, dobavi ves potreben material za doseganje rokov. Plačilo za tako dobavljeni material zapade v plačilo z dnem dobave materiala na gradbišče oziroma z dnem izdaje računa.

Podizvajalec ne sme odpeljati materiala, ki je bil dobavljen s strani naročnika na podlagi prejšnjih dveh odstavkov, z gradbišča, niti ga ne sme uporabiti na kakšnem drugem gradbišču.

 1. člen

Pogodbene obveznosti podizvajalca so izpolnjene, ko so zaključena vsa dela, odpravljene ob količinskem in kvalitetnem pregledu ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, izročena vsa dokumentacija, še posebej tista iz 16. člena, in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

VII. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

 1. člen

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal z zadostnim številom ustrezno strokovno usposobljenih delavcev v pogodbenih faznih in končnih rokih. Podizvajalec se zaveže, da bo izvajal dela po potrebi tudi izven običajnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. Šteje

se, da podizvajalec del ne izvaja z zadostnim številom ustrezno strokovno usposobljenih delavcev, če zamuja s pogodbenimi faznimi roki.

Podizvajalec se zavezuje, da bo sledil vsem zahtevam na projektu: terminsko, tehnološko, strokovno; zagotovil bo stalno prisotnost odgovorne osebe.

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal ves svetli del dneva, vse dni v času trajanja pogodbenega razmerja, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

 1. januar – 19. februar 8:00 – 17:00
 2. februar – 8. marec 7:00 – 17:00
 3. marec – 22. marec 7:00 – 18:00
 4. marec – 23. april 6:00 – 18:00
 5. april – 30. september 6:00 – 19:00
 6. oktober – 24. oktober 7:00 – 17:00
 1. člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ažurno vodil naslednjo dokumentacijo:

- Gradbeni dnevnik o izvajanju del

- Gradbeno knjigo

- Zapisnik o komisijskih pregledih na gradbišču

- Zapisnik o meritvah in tlačnih preizkusih

- Evidenco rešitev za projekt izvedenih del

- Evidenco atestov in certifikatov

- Evidenco evidenčnih listov o deponiranju gradbenih odpadkov in ruševin na ustrezno deponijo

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, o kateri bo vodil evidenco (gradbeni dnevnik o izvajanju del, gradbeno knjigo, zapisnik o komisijskih pregledih na gradbišču, zapisnik o meritvah in tlačnih preizkusih, rešitve za projekt izvedenih del, ateste in certifikate, evidenčne liste o deponiranju gradbenih odpadkov in ruševin na ustrezno deponijo) predajal naročniku skladno z napredovanjem del.

V primeru zamude s predajo potrdil o odvozu oziroma ravnanju z odpadki je naročnik upravičen tudi zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da podizvajalec ažurno ne vodi in predaja dokumentacije iz prvega odstavka skladno z napredovanjem del, lahko naročnik zaustavi izplačila situacij do odprave kršitev.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanaša dokumentacija iz tega člena, postane naročnik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem členu in lahko kadarkoli zahteva njeno izročitev od podizvajalca.

 1. člen

Podizvajalec je dolžan pred dobavo materiala na gradbišče v potrditev investitorju in nadzorniku predložiti tehnično dokumentacijo v skladu z ZGPro.

V kolikor podizvajalec dobavi material, ne da bi predhodno pridobil potrditev investitorja in nadzora, pa se izkaže, da je ta neustrezen, nosi podizvajalec vse stroške vezane na menjavo dobavljenega materiala za ustreznega, najmanj, a ne izključno pa stroške odstranitve neustreznega materiala, zamenjave materiala in vse druge stroške, ki bi nastali v posledici opustitve dolžnosti predhodne potrditve materiala.

Podizvajalec se obvezuje, da bo za vse vgrajene materiale, opremo in opravljena dela naročniku pred vgrajevanjem predal ateste, ki morajo biti evidentirani in shranjeni na gradbišču, skladno z napredovanjem del pa predal tudi vsa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, poročila o izvršenih meritvah in tlačnih preizkusih, dokazila o ravnanju z odpadki, oziroma vsa ostala ustrezna dokazila, ki so potrebna za izvedbo tehničnega pregleda v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta. Hkrati se obvezuje, da bo na prvi poziv naročnika sodeloval pri tehničnem pregledu, mu v zvezi s tem izročil vso ustrezno tehnično dokumentacijo (PID in POV dokumentacijo) ter sodeloval pri končnem obračunu z investitorjem. V primeru nesoglasij glede kvalitete lahko podizvajalec na svoje stroške pridobi mnenje neodvisne pooblaščene institucije.

Vsi dobavljeni in/ali v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi, morajo imeti v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Ur. list RS, št. 52/00 s spremembami in dopolnitvami) in Gradbenim zakonom (GZ, Ur. list RS, št. 61/2017 s spremembami in dopolnitvami), izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku in po potrebi tudi certifikat o skladnosti proizvoda oziroma kontrole proizvodnje, prav tako v slovenskem jeziku. Omenjene dokumente je ob vsaki dobavi gradbenega proizvoda dolžan dostaviti podizvajalec del, dobavitelj, proizvajalec, oziroma zastopnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji. Če je skladnost gradbenega proizvoda določena na podlagi harmoniziranega evropskega standarda, mora biti ta proizvod oziroma njegova dokumentacija vidno označena s CE znakom in CE informacijo v slovenskem jeziku.

Pri izvedbi del se upoštevajo naslednja določila:

 1. pri izvedbi stavb, oziroma objektov visokih gradenj:

- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG, ki jih je leta 2010 izdal Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

- Veljavni standardi v RS.

 1. pri izvedbi inženirskih gradenj, oziroma objektov nizkih gradenj:

- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Splošni tehnični pogoji (STP) in posebni tehnični pogoji (PTP) z dopolnitvami, ki jih je izdala Skupnost za ceste RS, 1989 in nadalje,

- Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC), ki jih izdaja resorno ministrstvo RS,

- Veljavni standardi v RS.

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del in po potrebi oziroma na zahtevo naročnika izdati vmesna ter končno poročilo o kakovosti le teh. V nasprotnem primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi naročnik na stroške podizvajalca.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanaša dokumentacija iz tega člena, postane naročnik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem členu in lahko kadarkoli zahteva njeno izročitev od podizvajalca.

 1. člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ravnal z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) ter drugo veljavno zakonodajo na področju okoljevarstva in bo v imenu naročnika oddal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. Naročniku bo sproti dostavljal evidenčne liste o ravnanju z odpadki in vsa zahtevana dokazila, ki bodo opremljena s številko gradbišča in številko pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Podizvajalec bo v imenu naročnika poskrbel za odvoz odpadkov in oddajo v zbirni center.

V primeru, da podizvajalec ne dostavi evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil, lahko naročnik zadrži izplačilo mesečne situacije do prejema evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil in zaračuna pogodbeno kazen v višini 50.000 EUR. Pogodbena kazen zapade v plačilo zadnji dan v mesecu, ko bi podizvajalec moral dostaviti evidenčne liste in zahtevana dokazila in jo lahko naročnik pobota s plačilom zadržane situacije.

Z izvedbo del, na katere se nanaša dokumentacija iz tega člena, postane naročnik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem členu in lahko kadarkoli zahteva njeno izročitev od podizvajalca.

 1. člen

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred požarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, določita naročnik in podizvajalec skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu na gradbišču ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnega okolja in varnih delovnih razmer na skupnem delovišču o čemer bosta pred pričetkom del sklenila pisni dogovor.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo, imeti morajo ustrezno dokumentacijo, obvezno morajo imeti in uporabljati osebno zaščitno opremo (čelade, obleke, rokavice, čevlji,..).

Podizvajalec odgovarja za vse poškodbe, ki jih utegnejo utrpeti njegovi delavci pri delu in se zavezuje naročniku povrniti vso škodo in stroške, ki bi jih utegnil imeti zaradi zahtevkov, ki bi jih njegovi delavci uveljavljali od naročnika.

 1. člen

S podpisom te pogodbe, podizvajalec potrjuje, da ima za svoje delavce sklenjeno splošno zavarovalno polico po 14. členu GZ, ki vključuje tudi delodajalčevo odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in da v celoti prevzema odškodninsko odgovornost za svoje delavce, v primeru škode, ki bi jo utrpeli pri izpolnjevanju podizvajalske pogodbe (nesreča pri delu) ali bi jo bodisi s svojim delom povzročili tretjim osebam ter se zavezuje naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo bil dolžan plačati njegovim delavcem ali delavcem podizvajalcev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, nastalimi v zvezi z odškodninskimi zahtevki. Kopijo police  z dokazilom o plačilu podizvajalec predloži naročniku ob podpisu te pogodbe oziroma v roku 8 dni po podpisu te pogodbe.

Podizvajalec potrjuje, da ima za vse stroje in vozila, s katerimi opravlja s podizvajalsko pogodbo prevzeta dela in za katere  je mogoče skladno s predpisi s področja zavarovanja motornih vozil skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), le to sklenjeno, ter se zavezuje naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo bil dolžan plačati oškodovancem zaradi morebitno neustrezno sklenjenega zavarovanja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, nastalimi v zvezi z odškodninskimi zahtevki.

V primeru, da podizvajalec v zgoraj navedenem roku ne dostavi kopije zavarovalne police z dokazilom o plačilu, lahko naročnik sam sklene zavarovanje na stroške podizvajalca ali kadarkoli odstopi od pogodbe.

Naročnik lahko za poplačilo stroškov in škode po tem členu, unovči finančno zavarovanje podizvajalca.

 1. člen

Podizvajalec je dolžan izvesti zaščito gradbišča pred zunanjimi faktorji.

Podizvajalec je dolžan na svoje stroške pridobiti vsa potrebna soglasja upravnih organov za posege izven gradbišča in tam poskrbeti za varnost (prevezave komunalnih vodov, začasne delne zapore cest,….).

Hkrati je podizvajalec dolžan med delom in po končanju skrbeti za urejeno in pospravljeno gradbišče:

- sprotno odstranjevanje lastnih odpadkov, embalaže in ruševin ter odvoz na stalno deponijo,

- čiščenje in pometanje prostorov, v katerih se odvija delo – sorazmerno glede na delež vrednosti del,

- sprotno čiščenje in pranje transportnih in parkirnih površin – sorazmerno glede na delež vrednosti del.

Zaradi kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko naročnik podizvajalcu obračuna pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti.

 1. člen

Podizvajalec je dolžan omogočiti naročniku kontrolo v proizvodnji in izdelavi elementov, ki se vgrajujejo pri realizaciji te pogodbe kot tudi njihov odvoz in kontrolo ravnanja z odpadki. Podizvajalec je dolžan takoj po zaključku del oziroma na prvi poziv naročnika odstraniti ves material ter zapustiti delovišče popolnoma očiščeno. Podizvajalec bo povrnil naročniku vso škodo in stroške, ki bo nastala naročniku ali njegovemu premoženju zaradi njegovega nevestnega ravnanja z odpadki in jo bo takoj povrnil naročniku in poravnal tudi vso škodo, ki bi nastala tretjim osebam. Podizvajalcu je izrecno poznana vsa zakonodaja s področja ravnanja z odpadki in se zavezuje naročniku sproti predajati vsa pravilna in veljavna ter ažurna potrdila o odvozu oziroma ravnanju z odpadki.

 1. člen

Podizvajalec, ki za izvedbo pogodbenih del uporablja produkte, ki jih proizvaja z naročnikom povezane družbe, je dolžan te produkte dobaviti od ene izmed družb, ki so lastniško povezane z naročnikom.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 1. člen

Naročnik je zavezan uvesti podizvajalca v delo, tako da mu izroči za izvedbo del potrebno dokumentacijo in omogoči posest tistega dela gradbišča, kjer bo podizvajalec izvajal dela.

 1. člen

Naročnik bo v okviru organizacije kompletnega gradbišča poskrbel za postavitev gradbiščne ograje, table, oznak, gradbiščnih poti, priključek vode in elektrike.

 1. člen

Naročnik je zavezan izvajati plačila v skladu s pogodbo. V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, kljub temu, da je sam že prejel plačilo s strani investitorja, se podizvajalec strinja, da se neplačani del spremeni v kredit, obrestovan po nominalni obrestni meri 2% letno.

 1. člen

Naročnik je zavezan pred pričetkom izvajanja del podizvajalcu predati vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti podizvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

 1. člen

Naročnik je zavezan obveščati podizvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

 1. POGODBENE KAZNI

Pogodbena kazen za zamudo

 1. člen

Ne glede na nastalo škodo ima naročnik pravico obračunati podizvajalcu pogodbeno kazen za vsako fazno in končno zamujanje rokov v višini 1% za vsak dan zamude oz. največ 10% od pogodbene vrednosti del.

Ne glede na nastalo škodo ima naročnik pravico obračunati podizvajalcu pogodbeno kazen za vsak dan, ko del ne izvaja ves svetli del dneva v višini 1% za vsak dan, ko del ne izvaja oz. največ 10% od pogodbene vrednosti del.

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra

 1. člen

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen podizvajalcu, če podizvajalec ne zagotavlja zadostnega števila ustrezno usposobljenih kadrov za izvedbo dela za vsak dan v višini 0,5%, ko na gradbišču ni ustreznega števila ustrezno usposobljenega kadra.

Preden obračuna pogodbeno kazen, naročnik opomni podizvajalca, da na gradbišču ni zadostnega števila ustrezno usposobljenega kadra in da je zaradi tega ogrožen končni ali fazni rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost odpraviti v roku 24 ur. Opomin podizvajalcu po tem členu se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Naročnik lahko takoj, brez opomina, obračuna pogodbeno kazen, če ugotovi, da je podizvajalec zmanjšal število delavcev na gradbišču po tej pogodbi brez pisnega soglasja naročnika in jih napotil na delo na tretje gradbišče, kjer dela ni naročil naročnik po tej pogodbi ali če na gradbišču ni nobenega delavca podizvajalca

Pogodbena kazen zaradi kršitve pogodbenih določb

 1. člen

Naročnik si lahko obračuna pogodbeno kazen največ v višini 10% pogodbene vrednosti, če podizvajalec pri izvajanju del krši določila te pogodbe in če ne upošteva medsebojnih dogovorov in zakonodaje, zlasti glede ravnanja z odpadki in zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbišču, kakor tudi zaradi kršitve ostalih pogodbenih določb, za vsako posamezno kršitev. V vsakem primeru si naročnik obračuna vso škodo in stroške, ki jih povzroči podizvajalec del njemu, tretjim osebam ali na premoženju. Podizvajalec del se obvezuje, da bo poravnal vso škodo in stroške, ki bi nastala naročniku, tretjim osebam ali premoženju.

Pogodbena kazen zaradi  neizpolnitve pogodbe

 1. člen

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti v primeru, da pride do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani podizvajalca.

Pogodbena kazen in škoda

 1. člen

Pravica zaračunati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Obračun in plačilo pogodbene kazni in škode

 1. člen

Naročnik lahko pogodbeno kazen obračuna pri naslednji situaciji, ki sledi kršitvi pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniža za vrednost pogodbene kazni ali pa jo obračuna pri končnem obračunu.

Naročnik lahko katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi uveljavlja najkasneje do zaključka končnega obračuna.

 1. člen

Za poplačilo pogodbene kazni, nastalih stroškov in škode lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa to ne zadostuje, mora podizvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode ter pogodbene kazni v 30 dneh od prejema računa.

V primeru koriščenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za primere iz prejšnjega odstavka, je podizvajalec zavezan uporabljeno finančno zavarovanje nadomestiti z novim v roku 8 dni, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen zadržati izplačilo nadaljnjih situacij v višini vrednosti nedostavljenega finančnega zavarovanja do dostave le-tega.

 1. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK

Odprava napak med izvajanjem del in v času garancijskega roka

 1. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora podizvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Rok odzivnosti podizvajalca na poziv naročnika je največ 48 ur. V kolikor se podizvajalec ne odzove v roku oz. dela v roku ne opravi, sme delo opraviti naročnik na stroške podizvajalca, s pribitkom vseh stroškov, ki so naročniku nastali zaradi izvedbe del (stroški nadomestnih izvajalcev, stroški odprave napak, režijski stroški naročnika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v višini 30 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroškov materiala, itd). Pogodbeni stranki se dogovorita, da si naročnik svoje stroške dela obračuna po porabljenem času, in sicer 30 EUR/uro. Porabljeni čas se obračuna glede na vpise v gradbeni dnevnik.

Za poplačilo stroškov odprave napak lahko naročnik podizvajalcu izstavi račun ali unovči finančno zavarovanje.

Garancijski roki

 

 1. člen

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko je objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan, prevzet in ko je pridobljeno uporabno dovoljenje ali ko je predan investitorju (kar je kasneje).

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Finančna zavarovanja za odpravo napak

 1. člen

Podizvajalec mora v 10 dneh od podpisa končnega obračuna izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v višini 10 % od končne vrednosti izvedenih del z upoštevanjem 22% DDV kot finančno zavarovanje do konca garancijskega roka.

V kolikor je finančno zavarovanje predloženo, pa ni ustrezno, se šteje, da ni bilo predloženo.

Naročnik ni zavezan kot finančno zavarovanje sprejeti bianco menice, če ima podizvajalec blokiran transakcijski račun ali če je dlje časa plačilno nesposoben ali trajno nelikviden. V tem primeru lahko po lastni presoji brezobrestno zadrži izplačilo 10% pri končni situaciji do poteka garancijskega roka.

Rok trajanja finančnega zavarovanja je za 60 dni daljši kot je splošni garancijski rok, ki je določen v pogodbi. Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje podizvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. V primeru, da podizvajalec na podaljša finančnega zavarovanja skladno s tem odstavkom, mu je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude in unovčiti finančno zavarovanje.

Brez predloženega finančnega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

 1. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL
 1. člen

Podizvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana.

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, investitorja in podizvajalca v najkrajšem možnem času po pisnem obvestilu podizvajalca o dokončanju del.

V primeru, da podizvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše kvalitativni pregled izvedenih del, na katerega povabi tudi izvajalca.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se le te vpišejo v zapisnik kvalitetnega pregleda, prav tako se vpiše rok za njihovo odpravo. Pomanjkljivosti je dolžan podizvajalec odpraviti na svoje stroške, po njihovi odpravi je dolžan nemudoma obvestiti naročnika.

Za primopredajo izvedenih del mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje ali opravljena primopredaja del med investitorjem in naročnikom, podizvajalec pa mora kumulativno:

- izvršiti vsa pogodbena dogovorjena dela, prostori morajo biti nepoškodovani in očiščeni,

- odpraviti vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,

- predati naročniku vso potrebno dokumentacijo (npr. garancijske liste in ostalo dokumentacijo, ki je še ni predal tekom napredovanja del),

- predati geodetski posnetek novega stanja po končani gradnji,

O prevzemu se sestavi zapisnik.

Po uspešni opravljeni primopredaji so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.

V primeru, da podizvajalec ne izvede sanacije morebitnih poškodb okoliških objektov, infrastrukture in naprav, ki so nastale v času gradnje ali če podizvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun podizvajalca. Naročnik je v tem primeru upravičen podizvajalcu zaračunati vrednost del s pribitkom vseh stroškov, ki so tozadevno nastali naročniku (stroški nadomestnih izvajalcev, stroški odprave napak, režijski stroški naročnika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v višini 20 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroškov materiala, itd). Pogodbeni stranki se dogovorita, da si naročnik svoje stroške dela obračuna po porabljenem času, in sicer 20 EUR/uro. Porabljeni čas se obračuna glede na vpise v gradbeni dnevnik. Naročnik stroške obračuna pri končni situaciji ali vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA

 1. člen

Zamenjavo pooblaščenih zastopnikov sta stranki dolžni javiti pisno.

Naročnik se obvezuje, da bo njegov predstavnik predal podizvajalcu vse potrebne projekte in tehnična poročila, vsaj vsak drugi dan podpisoval gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, vanju redno vpisoval navodila in zahteve ter bil ažurna vez med vsemi podizvajalci in nadzornimi organi investitorja.

Podizvajalec se obvezuje, da bo njegov predstavnik dnevno prisoten na objektu, redno pisal zgoraj omenjena dokumenta iz prejšnjega odstavka tega člena in po potrebi prisostvoval koordinacijam del ter, da brez vodje del naročnika ne bo kontaktiral z nadzornim organom investitorja.

 1. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na v podizvajalski pogodbi navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

XIII. STROŠKI ORGANIZACIJE GRADBIŠČA

 1. člen

Naročnik bo v okviru organizacije kompletnega gradbišča poskrbel za postavitev gradbiščne ograje, table, oznak, gradbiščnih poti, priključek vode in elektrike.

Za pokrivanje stroškov organizacije gradbišča bo naročnik podizvajalcu obračunal 2 % vrednosti izvedenih del, kot so obračunana po posamezni situaciji.

Naročnik bo podizvajalcu za stroške gradbišča izstavil račun po potrditvi prejete podizvajalčeve  situacije. Izdani račun za stroške gradbišča zapade v plačilo  z dnem zapadlosti situacije, nastala terjatev se (medsebojno) pobota z izstavljeno podizvajalčevo situacijo.

XIV. KONČNI OBRAČUN

 1. člen

Končni kakovostni in količinski obračun opravljenih del med naročnikom in podizvajalcem se bo izvršil v 30 dneh po uspešno opravljeni primopredaji izvedenih del ali na podlagi zapisnika, s katerim je investitor potrdil končni prevzem pogodbenih del od naročnika, tako da bo podizvajalec v tem roku predložil osnutek končnega obračuna naročniku.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami. Končni obračun vsebuje zlasti:

 • vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah
 • znesek, izplačan po situacijah
 • znesek zadržanih sredstev
 • končni znesek, ki ga mora podizvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna
 • znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti
 • podatek, ali so dela dovršena v pogodbenem roku, in če niso, koliko je bil rok prekoračen
 • podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku, zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo škode ter nujne izpodbijane in neizpodbijane zneske
 • skupen znesek cene izvedenih del
 • višina stroškov odprave napak na račun podizvajalca, v kolikor napak ni odpravil sam
 • stroške gradbišča
 • podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

Če ena ali druga pogodbena stranka odkloni sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna ali zavlačuje, lahko druga pogodbena stranka sama opravi obračun in o tem obvesti drugo pogodbeno stranko.

Podpisan končni obračun pomeni dokončno ureditev razmerij med strankama in je pogoj za izstavitev končne situacije.

 1. ODSTOP OD POGODBE
 1. člen

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe, obračuna pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da podizvajalec:

 • v roku 10 dni od podpisa pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
 • v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalnih polic iz obveznih zavarovanj po tej pogodbi,
 • postane insolventen ali bankrotira, če je v postopku prisilne poravnave ali je nad njim uveden stečajni postopek,
 • ne prične z izvedbo pogodbenega dela v dogovorjenem roku, niti v naknadnem roku 5 (petih) dni,
 • ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete materiala in dela,
 • napove prekinitev izvajanja del ali prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
 • zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil do konca pogodbenega roka,
 • odstopi terjatev iz podizvajalske pogodbe v nasprotju z 11. členom,
 • v primeru kršitve drugih določil te pogodbe na podlagi prejšnjega opomina, poslanega v skladu z dogovorom o načinu komuniciranja med pogodbenima strankama.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem prejema odpovedi pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika ne prenehajo finančna zavarovanja, dana s strani podizvajalca, varščine ne zapadejo v plačilo, niti ne prenehajo teči garancijski in jamčevalni roki.

V roku 8 dni po odstopu od pogodbe pogodbeni stranki pristopita k izvedbi končnega obračuna.

V teh primerih je podizvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil naročniku in ki presega višino pogodbene kazni, kar si naročnik lahko poravna iz neplačanih že potrjenih situacij. Naročnik je upravičen zaseči tudi njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo.

 1. člen

Naročnik brez obveznosti do podizvajalca lahko odstopi od pogodbe v primeru, ko to zahteva investitor.

Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe največ v 30 dneh pred začetkom njegovih del, kasneje pa ne več. Če zaradi odstopa podizvajalca od pogodbe naročnik za enako ceno ne more dobiti drugega, mu je podizvajalec dolžan kriti razliko v ceni in kvaliteti iz projekta.

 1. člen

V vseh primerih odstopa od pogodbe s strani naročnika, je pogodba razvezana za naprej, razen če naročnik izrecno izjavi, da odstopa od pogodbe za nazaj.

Z odstopom od pogodbe podizvajalec ni odvezan obveznosti odpraviti napake na že izvedenih delih in obveznosti izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi deli, še posebej tisto, navedeno v 16. členu.

XVI. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago podizvajalske pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s podizvajalsko pogodbo in temi splošnimi pogoji, uporabljala določila Obligacijskega zakonika, Posebne gradbene uzance pa so izključene.

 1. člen

Podizvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe.

V primeru kršitve te določbe lahko naročnik obračuna pogodbeno kazen v višini 15% pogodbene vrednosti.

Naročnik lahko pogodbeno kazen zaradi kršitve po tem členu pogodbe obračuna pri naslednji situaciji, ki sledi kršitvi pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniža za vrednost pogodbene kazni ali pa jo obračuna pri končnem obračunu.

 1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore reševati sporazumno. Če le-to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Lesnine OK in veljajo ter se uporabljajo od 01.12.2019 dalje

Ljubljana, 01.12.2019           

Lesnina oblikovanje kovin d.o.o.

Primož Vehovec, direktor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Vavčerja za digitalni marketing za projekt spletna stran, spletna trgovina, rezervacijska platforma ter mobilna aplikacija.