Splošni pogoji poslovanja izvajalca oziroma dobavitelja  Lesnina obdelovanje kovin d.o.o. v razmerju do naročnika:

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja podjetja Lesnina oblikovanje kovin d.o.o. veljajo za vsa pravno-obligacijska razmerja med naročnikom in izvajalcem, to je Lesnina oblikovanje kovin d.o.o. , razen če se  pogodbeni stranki za posamezni primer ne dogovorita drugače.Za posebni dogovor med pogodbenima strankama štejejo samo dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki.

1.2 Pogoj za uporabo teh splošnih pogojev poslovanja je, da se je izvajalec v svoji ponudbi na njih izrecno skliceval in da jih je kot sestavni del naročila navedel tudi naročnik.

1.3 Naročnik lahko v posameznem pravnem poslu predlaga drugačne  posebne pogoje, ki pa jih mora izvajalec s sprejemom naročila izrecno potrditi.

2. SKLENITEV IN SPREMEMBA PRAVNEGA POSLA

2.1 Izvajalec oz. dobavitelj mora blago oziroma storitev dobaviti oziroma opraviti v skladu s pravnim poslom.

2.2 Pravni posel med naročnikom in dobaviteljem velja za sklenjenega, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko naročnik prejme od dobavitelja pisno izjavo, da njegovo naročilo in morebitne posebne pogoje  sprejema.

2.3 Vse spremembe pravnega posla morajo biti v pisni obliki. Morebitni ustni dogovori, ki odstopajo od določil teh splošnih pogojev poslovanja ne veljajo, v kolikor niso potrjeni tudi v pisni obliki.

3. NAROČILO

3.1 Naročnik je dolžan vsako naročilo jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki o kvaliteti, količini, ceni, roku dobave blaga oziroma storitve, terminskem planu, označevanju ter posebnih pogojih pravnega posla.

3.2 Naročnik je izvajalcu oziroma  dobavitelju dolžan pravočasno zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za izvedbo naročenih storitev ali dobavo določenega blaga.

3.3 Morebitno zavrnitev naročila ali delno zavrnitev naročila je dolžan izvajalec oz. dobavitelj naročniku z utemeljitvijo posredovati v pisni obliki najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu naročila.

3.4 Vse fotografije na spletni strani je treba jemati zgolj simbolično, saj ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov. Izvajalec oziroma dobavitelj ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza na spletni strani. Možne so tekstovne napake in zanje dobavitelj oziroma izvajalec ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

4. DOBAVA BLAGA OZIROMA STORITVE

4.1 Izvajalec oziroma dobavitelj mora blago oziroma storitev dobaviti oziroma opraviti v skladu z naročilom ter v skladu s terminskim planom (terminski plan je plan naročnika, ki obsega roke za izvedbo posameznih del ali dobavo posameznega blaga in potrebne vmesne kontrole kvalitete) oziroma rokom dobave blaga oziroma izvedbe storitve iz naročila. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti terminski plan, o čemer mora izvajalca storitev oziroma dobavitelja blaga obvestiti takoj,  najpozneje pa pet (5) delovnih dni pred začetkom  del po osnovnem terminskem planu.

4.2 Izvajalec oziroma dobavitelj se zavezuje, da bo naročnika pisno in pravočasno obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale oz. vplivajo na pravilno in pravočasno izpolnitev njegovih obveznosti iz pravnega posla.

4.3 Izvajalec oziroma dobavitelj je dolžan pred dobavo blaga oziroma izvedbo storitev preveriti, ali je blago skladno s tehnično dokumentacijo in naročilom. Dobavitelj pri dobavi blaga oziroma izvedbi storitev ne sme izvajati nobenih sprememb brez pisnega soglasja naročnika.

4.4 Naročnik ima pravico v vsakem času kontrolirati izvajanje naročila, izvajalec  oziroma dobavitelj pa mu mora to omogočiti.

5. KONTROLA KAKOVOSTI

5.1 Izvajalec oziroma dobavitelj, ki za naročnika izdeluje posamezne polizdelke ali izdelke, mora naročniku kadarkoli dovoliti izvedbo vmesne in končne kontrole kvalitete izdelave.

5.2 V kolikor je to potrebno zaradi zagotovitve spoštovanja pogodbenih rokov, zahtevanega nivoja kakovosti ter omejevanja stroškov, lahko naročnik ob sklenitvi pravnega posla zahteva, da mu mora dobavitelj pred pričetkom del predložiti postopek za zagotavljanje kakovosti, v katerem bodo definirani vsi postopki izvajanja aktivnosti, ki vplivajo na kakovost izvedenih del, kakor tudi na vmesno in končno kontrolo.

6. JAMČENJE IN ODGOVORNOST

6.1  Izvajalec oziroma dobavitelj jamči za količino in kakovost  naročenega blaga oziroma storitve. Izrecno je izključena izvajalčeva obveznost, da izvrši zidarske in/ali pleskarske popravke, ki so potrebni zaradi izvedbe naročenega posla, prav tako pa navedeni storitvi ne jamči.

6.2 Izvajalec oziroma dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika na lastne stroške predložiti vso a-testno dokumentacijo o kakovosti uporabljenih materialov (potrdila o ustreznosti materiala), ki jih uporablja pri izdelavi polizdelkov ali izdelkov, dokumentacijo o opravljenih delih, ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik ter se nanaša na kakovost  naročenega blaga oziroma storitve.

6.3 Izvajalec oziroma dobavitelj se zavezuje pri izvedbi pravnega posla spoštovati sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 ter druge zahteve, opredeljene v sistemskih navodilih naročnika, ki mu jih posreduje naročnik. Če se izkaže potreba po dodatnem uvajanju, oz. usposabljanju izvajalca oziroma dobavitelja, se to opravi na podlagi predhodnega dogovora. Dobavitelj je dolžan ravnati skladno s temi določili in zagotoviti usposabljanje svojih zaposlenih za tako ravnanje.

6.4. Izvajalec oziroma dobavitelj se zavezuje, da bo po prejemu pisnega zahtevka s strani naročnika, ki vključuje tudi reklamacijski zapisnik, reševal vse morebitne reklamacijske zahtevke iz naslova opravljenih dobav blaga oziroma storitev (jamčevalne zahtevke). Vse zahtevke bo izvajalec oziroma dobavitelj reševal skladno z veljavno zakonodajo in v tem okviru spoštoval tudi vse zakonske roke. Izvajalec oziroma dobavitelj se zavezuje, da bo naročnika pravočasno pisno obveščal o vseh relevantnih informacijah, povezanih z reševanjem zahtevkov iz tega odstavka.

6.5.Dobavitelj je dolžan skrbeti za varno izvajanje prevzetih del v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

7. GARANCIJA

7.1 Če ni s pravnim poslom določeno drugače, izvajalca oziroma dobavitelja obvezujejo zakonsko določeni garancijski roki oziroma daljši garancijski roki, ki jih daje dobavitelj. Če je s pravnim poslom tako dogovorjeno, izvajalca oziroma dobavitelja obvezuje garancijski rok, ki ga ima naročnik do končnega kupca.

7.2. Izvajalec oziroma dobavitelj je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času garancijske dobe.  Izrecno je izključena izvajalčeva obveznost, da izvrši zidarske in/ali pleskarske popravke, ki so potrebni zaradi izvedbe naročenega posla V primeru pojava napak v garancijski dobi, je naročnik dolžan takoj pisno obvestiti izvajalca oziroma dobavitelja in ob njegovem sodelovanju  izdelati reklamacijski zapisnik o ugotovljenih napakah, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Izvajalec oziroma dobavitelj je dolžan na podlagi podpisanega reklamacijskega zapisnika na prvi poziv naročnika pristopiti k odpravi napak in jih je dolžan odpraviti v primernem roku, ki ga določi naročnik.

8. CENA IN PLAČILNI POGOJI

8.1 Cena se dogovori s posameznim pravnim poslom.

8.2 Plačilo se izvede skladno s pogoji, navedenimi v posameznem pravnem poslu.

9. VIŠJA SILA

9.1 Izvajalec oziroma dobavitelj ima pravico do podaljšanja rokov za dobavo blaga oziroma storitev v primeru okoliščin, ki pomenijo višjo silo. Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi pravnega posla ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank.

9.2. Izvajalec oziroma dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka tudi in predvsem v primeru, da naročnik izvajalcu ne zagotovi pravočasno vseh pogojev za uspešno izvedbo naročenega blaga oziroma storitev. Izvajalec oziroma dobavitelj mora v okviru objektivnih možnosti dobaviti blago oziroma storitev naročniku ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pravnega posla. Če za eno pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

10. ODSTOP OD PRAVNEGA POSLA

10.1 Izvajalec oziroma dobavitelj lahko odstopi od naročila v primeru, da naročnik  izvajalcu ne zagotovi vseh potrebnih pogojev za delo niti v roku 5 dni po dnevu, ko bi moral izvajalec oziroma dobavitelj z deli pričeti.

10.2 Naročnik lahko odstopi od pravnega posla brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

  1. a) če izvajalec oziroma dobavitelj ne izpolni/ izpolnjuje prevzetih obveznosti iz pravnega posla ali jih krši in tega ne stori oziroma kršitve ne odpravi niti v dodatnem roku po predhodnem opominu s strani naročnika
  2. b) če izvajalec oziroma dobavitelj postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti, odstopi pravni posel, ne prične opravljati storitev oziroma dobavljati blago v dogovorjenem roku ali pretrga oziroma ustavi izvajanje naročenih storitev oziroma dobave blaga brez predhodnega pisnega soglasja naročnika
  3. c) če izvajalec oziroma dobavitelj ne izvaja naročenih storitev oziroma dobav blaga v skladu s pravnim poslom ali očitno zanemarja svoje obveznosti iz pravnega posla in ne upošteva navodil naročnika, oziroma dela opravi tako, da bi lahko povzročil posredno ali neposredno
  4. d) če je nad izvajalcem oziroma dobaviteljem uveden stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma postopek prisilne poravnave ali postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku

10.3. Izjavo o odpovedi oz. odstopu je potrebno podati s priporočeno poštno pošiljko in začne veljati z dnem vročitve nasprotni pogodbeni strani, v primeru nezmožnosti vročitve pa z dnem prvega poskusa neuspele vročitve priporočene pošiljke.

10.4 V primeru prenehanja pravnega posla iz kakršnegakoli razloga ostanejo v veljavi vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, pridobljene ali nastale v času njegove veljavnosti, v kolikor pravni posel ali splošni pogoji poslovanja ne določajo drugače. Določba te točke ne posega v nobene druge pravice, ki bi jih pogodbena stranka imela na podlagi veljavnih predpisov.

11. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

11.1 Pogodbeni stranki sta dolžni varovati poslovne skrivnosti druge pogodbene stranke, s katerimi se seznanita v povezavi z izpolnjevanjem svojih dolžnosti, ki izhajajo iz poslovnega odnosa skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja, ter teh poslovnih skrivnosti ne smeta razkrivati nepooblaščenim tretjim strankam pri čemer je definicija poslovne skrivnosti definirana v Zakonu o poslovni skrivnosti.

11.2 Pogodbeni stranki se izrecno zavezujeta, da bosta zaposlene, ki imajo dostop do vsebine tega razmerja in sodelujejo pri njegovem izvajanju v okviru svojega položaja, poučili o zaupnosti vseh dokumentov in podatkov.

11.3. Dolžnost varstva poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ne preneha niti po prenehanju poslovnega odnosa pogodbenih strank.

11.4. V primeru kršitve obveze o varovanju poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov se neposredno uporabljajo določila Zakona o poslovni skrivnosti in ZVOP-1.d.

12. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

12.1 Splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih splošnih pogojev poslovanja.

12.2  Izvajalec oziroma dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev poslovanja.

12.3 Če bi katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

13. KONČNE DOLOČBE

13.1 Pogodbeni stranki vežejo samo tiste obveznosti, ki so navedene v teh splošnih pogojev poslovanja oziroma so med njima pisno dogovorjene, in tiste določbe Obligacijskega zakonika, drugih zakonov in predpisov, ki so kogentne narave.

13.2. Pogodbeni stranki bosta sporazumno reševali spore iz medsebojnega pravnega posla, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

13.3. Ti splošni pogoji poslovanja so lahko zapisani v več jezikih. V primeru nejasnosti ali neskladnosti vedno prevlada slovenski jezik.

13.4 Ti splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca oziroma dobavitelja Lesnina obdelovanje kovin d.o.o. in veljajo za vse pravne posle, sklenjene po njihovi objavi. Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 01.12.2019 dalje.

 

Primož Vehovec, direktor